Rota Planlama Yayında. Hemen Deneyin

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Doğadakiler Doğa Sporları.  (“Şirket”), https://dogadakiler.com/ (“Site”) ziyaretçileri, kullanıcıları, üyeleri ve müşterilerine (“Kullanıcı”) ait kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca Site müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri Toplama Yöntemi

Kullanıcılara ait kişisel veriler, katılma talebinde bulunulan  eğitim, kurs, konferans gibi hizmetlerden faydalandırılmanız, bu hizmetlerin sunulması ve bu kapsamda hizmet sunucu olarak yükümlülüklerimizin ifası için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  Site’de sunulan hizmetlerle ilgili Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan danışmanlar, eğitmenler gibi iş ortaklarının hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçleri ve hizmet satın alma faaliyetleri amaçlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere 6698 sayılı Kanun Kapsamında Çerez ve Gizlilik Politikasından ulaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz Site’yi ziyaretiniz, üyelik hesabı oluşturmanız, üyelik kapsamında gerçekleştirdiğiniz işlemler ve talepleriniz kapsamında elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kullanıcılara ait kişisel veriler, katılma talebinde bulunulan  eğitim, kurs, konferans gibi hizmetlerden faydalandırılmanız, bu hizmetlerin sunulması ve bu kapsamda hizmet sunucu olarak yükümlülüklerimizin ifası için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  Site’de sunulan hizmetlerle ilgili Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan danışmanlar, eğitmenler gibi iş ortaklarının hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, organizasyon ve etkinlik yönetimi, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçleri ve hizmet satın alma faaliyetleri Şirket çalışanları ve yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

4. Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

Siteye üye olma amacıyla tarafımızla paylaşılan ya da Site’yi kullanımınız sırasında toplanan kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin işlenme şartlarına dair 5. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle açık rızanız olmaksızın işlenebilir ve yukarıda belirtilen taraflara aktarılabilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 3. Hukuki yükümlülüklerimizin ifası.
5. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Çerez ve Gizlilik Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Şirket, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirket’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

DMCA.com Protection Status